Senior couple riding mountain bikes

Two people mountain biking in the countryside